ابهام و پیچیدگی انتخاب رشته دانشگاه ازاد باعث شده است در سال های قبل علاوه بر اینکه داوطلبان نتوانند متناسب با شایستگی هایشان در انتخاب رشته دانشگاه ازاد موفق عمل کرده و در رشته محل مناسب قبول شوند باعث شده بسیاری از داوطلبان حتی با انتخاب رشته اشتباه در نهایت مردود شوند. اصول صحیح انتخاب رشته دانشگاه ازاد و نحوه چینش صحیح انتخاب ها موضوعی است که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد